Notice: Undefined variable: site_path in /var/www/vhosts/gencmemursen.org.tr/httpdocs/header.php on line 191 MEVZUAT

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU

GENÇLİK KOMİSYONU “GENÇ MEMUR-SEN”

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Memur Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kuruluna bağlı olarak faaliyet gösterecek Gençlik Komisyonunun oluşturulmasına, görevlerine, yetkilerine ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam ve Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Memur Sendikaları Konfederasyonu Tüzüğü’nün 10. maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu Yönetmelik, Genç Memur-Sen adı altında faaliyet gösterecek olan Gençlik Komisyonunun; kuruluş, amaç ve faaliyetlerinin, görev ve yetkilerinin, zorunlu ve istişare organlarının oluşturulmasına, bu organların görev ve yetkilerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;

 

Başkan                             : Genç Memur-Sen Başkanını,

Başkan Vekili                  : Genç Memur-Sen Başkan Vekilini,

Dönem                             : Konfederasyonun gerçekleştirdiği iki Olağan Genel                                       Kurul arasındaki süreyi,

Genç Memur-Sen             : Faaliyetlerini bu isim altında yürüten ve yazışmalarında                                  bu ismi kullanan Gençlik Komisyonunu,

İl ve İlçe Temsilciliği       : Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliğini,

Konfederasyon                : Memur-Sen Konfederasyonunu,

Üye                                              : 35 yaşını doldurmamış, fiil ehliyetine sahip olan Genç                                   Memur-Sen üyelerini,

Üye Sendika                    : Memur-Sen’e Üye Sendikaları,

Yönetim Kurulu               : Genç Memur-Sen Yönetim Kurulunu

Yürütme Kurulu               : Genç Memur-Sen Yürütme Kurulunu tanımlar.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Genç Memur-Sen’in Faaliyet Esasları, Teşkilat ve Organları

 

 

Genç Memur-Sen’in Amaçları ve Faaliyetleri

Madde 4- Genç Memur-Sen; temel insan hakları ilkelerine dayanan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, millet iradesine de milletin seçtiği idareye de saygı gösterilen, katılımcı demokrasinin yerleştiği, özgür birey ve sivil toplum örgütlerine gerçek anlamda var olma ve düşünce üretip teklifler sunma hak ve imkânlarının hayata geçirildiği, kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, sendikal hakların evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirildiği, gençlerin ve çalışanların insan olmanın onurunu her yönüyle yaşayabildiği, saygın iş ekseninde çalışma hayatında var olmalarının sağlandığı, demokratik sosyal hukuk devleti olmanın gereği olarak her vatandaşın devlet imkânlarından eşit şekilde yararlandığı, laikliğin düşünce ve kanaat özgürlüğü ile din ve vicdan hürriyetinin gerçek anlamda teminatı haline getirildiği, medeniyet köklerimizde var olan değerleri idrak etmiş daha özgür, çevreye ve doğaya duyarlı, daha müreffeh ve daha mutlu insanların yaşadığı, daha güçlü, daha zengin Türkiye idealine ulaşmaya katkı sunmayı amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütür, benzer amaçlı faaliyetlere katkı sağlar.

 

Genç Memur-Sen Organları

Madde 5- Genç Memur-Sen organları;

a)      Yönetim Kurulu

b)     Yürütme Kurulu

c)      Genç-Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliğidir.

 

Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu, Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayını almak kaydıyla kendisine bağlı olarak çalışmak üzere danışma kurulu ve çalışma alt grupları oluşturabilir.

 

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Toplanma ve Çalışma Şekli

Madde 6- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu; Konfederasyona üye sendikaların Yönetim Kurullarınca en az biri sendika üyesi olmak üzere bildirilen iki (2), Konfederasyon Yönetim Kurulunca doğrudan belirlenen sekiz (8) kişi olmak üzere 30 üyeden oluşur. Sendikalar tarafından eksik bildirilen üyelerin yerine Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından isim bildirilir

Genç Memur-Sen Başkanı, Yönetim Kurulunun sendika üyeleri arasından belirlenir. Yönetim Kurulu, oluşumunu takip eden on (10) gün içinde, Genç Memur-Sen Başkanı önerisinin Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunulması için temayül yoklaması yapar. Temayül yoklamasında Yönetim Kurulunun çoğunluğunun katılması esastır. Temayül yoklamasının sonuçları Genç Memur-Sen Genel Merkez Başkanı olarak görevlendirilecek üyeyi belirlemesi amacıyla Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başkan, yönetim kurulunun temayülü, Konfederasyon Yönetim Kurulu onayı ile  belirlenir.

Yönetim Kurulu, Memur-Sen Konfederasyonu Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup, faaliyetlerini Konfederasyonun teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısına bağlı olarak yürütür.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan toplanır. Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulunun veya Konfederasyon Yönetim Kurulunun acil toplanmasını istediği durumlarda da toplanır. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmadığı tespit edilenlerin Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için aynı usulle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Genç Memur-Sen Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

            Yönetim Kurulunun gündemi diğer üyelerinde görüşleri alınmak üzere Başkan tarafından belirlenir ve toplantıdan önce üyelere bildirilir. Alınan kararlar karar defterine yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imza edilir ve toplantı ile ilgili rapor Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunulur. Genç Memur-Sen Başkanı’nın bulunmadığı zamanlarda, toplantıya Başkan Vekili başkanlık eder.

 

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Yönetmelik hükümlerine uyulmasını sağlamak ve gerektiğinde yorumlamak, Konfederasyon Tüzüğü ve Genç Memur-Sen Yönetmeliğinde belirtilen ilkeler ve amaçlar çerçevesinde faaliyet göstermek, amaçların gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar yapmak,

b) İl ve İlçe Temsilciliklerinin kuruluşunu, Genç Memur-Sen organları arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak,

c) Komisyon üyelerinin ve teşkilatların sendikal alanla ilgili donanımlarını ve mesleki bilgilerini artıracak kurs, konferans, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri tertiplemek, üyelerinin mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışmalar yapmak,

ç)  Sendika işyeri temsilcileri ve işyeri sendika temsilcilerinin teşkilat çalışmalarına destek vermesini sağlamak ve bu çerçevede gerekli koordinasyonu gerçekleştirmek,  

d) Gençlerin ihtiyaçlarının belirlenmesine, sorunlarının çözümüne, talep ve beklentilerine yönelik araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak, bu araştırmalarla ilgili sonuç raporları hazırlamak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Gençleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlerle ilgili çalışma takvimi hazırlamak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Gençlerin sosyal yönden gelişmelerine yönelik çeşitli etkinlikler yapmak, Konfederasyon Yönetim Kurulunun onayı ile üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek etkinliklere paydaş olmak,

g) Konfederasyon Yönetim Kurulu izni ile görsel ve yazılı yayın organlarını (web sitesi oluşturma, sosyal medya hesapları açmak, gazete-dergi, radyo, tv. vb.) kurmak, yürütmek ve yayınlamak,

h) Konfederasyon Yönetim Kurulunun izni ile basın açıklaması, eylem, protesto ve gösterilerde bulunmak,

ı) Genel Başkan ve Konfederasyon Yönetim Kurulu’nun vereceği görevleri yerine getirmek,

 

Yürütme Kurulunun Oluşumu, Çalışma Şekli ve Sorumlulukları

Madde 8- Genç Memur-Sen Yürütme Kurulu; Başkan ve Başkan tarafından Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen altı  (6) Başkan Yardımcısı olmak üzere;

1- Başkan

2- Başkan Yardımcısı (Genel Başkan Vekili)

3- Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

4- Başkan Yardımcısı (Mali Raporlama)

5- Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

6- Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve AR-GE)           

7- Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler) yedi (7) kişiden oluşur.

 

            Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamakla ve bu Yönetmelikte verilen diğer görevleri yerine getirmekle yetkili ve sorumludur.

            Yürütme Kurulunda bir sendikadan iki üye olmaması esastır. Başkan, Yürütme Kurulunun üyelerinin en az yarısını Memur-Sen’e bağlı sendika üyeleri arasından seçer.

Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere kararlar alabilir. Mazeretsiz olarak beş (5) toplantıya katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için aynı usulle görevlendirme yapılır.

            Yürütme Kurulu toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Genç Memur-Sen Başkanının katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

Genç Memur-Sen Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Genç Memur-Sen Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen Yönetim ve Yürütme Kurulları ve Genç Memur-Sen bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarına başkanlık etmek, faaliyetlerinin koordinasyon ve uyumu ile takibini sağlamak,

b) Genç Memur- Sen’i diğer şahıslar ve kurumlar nezdinde temsil etmek,

c) Genç-Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan Yardımcılarını belirleyerek, görev dağılımını yapmak,

d) Genç Memur-Sen faaliyetleriyle ilgili Konfederasyon Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istişarede bulunmak,

e) Günümüz gençliğinin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili raporlar hazırlatmak ve Konfederasyon Yönetim Kuruluna iletmek,

f) Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilcilikleri arasında koordineyi sağlamak

 

Genç Memur-Sen Başkan Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Merkezde Genç Memur-Sen Başkanına, İllerde Genç Memur-Sen İl Temsilcisine, İlçelerde ise Genç Memur-Sen İlçe Temsilcisine bağlı olarak çalışacak Başkan Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

  1. Başkan Yardımcısının (Başkan Vekili) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen Başkanının olmadığı durumlarda Başkana vekâlet etmek, yetkilerini kullanmak, kurum içi ve dışı yazışmaları takip etmek,

b) Başkan tarafından belirlenen Yönetim ve Yürütme Kurulu gündemleri ile ilgili hazırlıkları yapmak, tutanakları tutmak, arşivleme işlemlerini yürütmek,

c) Özel ve tüzel kişilerle olan ilişkileri düzenlemek, halkla ilişkiler, basın-yayın, araştırma, derleme, hukuk ve benzeri işlerde kurulacak çalışma gruplarının çalışmalarını kontrol etmek ve bunlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

d) Konfederasyona bağlı diğer komisyonların Başkan Yardımcıları (Vekilleri) ile irtibat ve işbirliği içinde olarak bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları yapmak,

e) Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde Konfederasyon Tüzüğü ve Genç Memur-Sen Yönetmeliğinin ilke ve amaçlarına uyacak şekilde yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla ilişkileri sağlamak ve geliştirmek, gençlik komisyonları ve diğer gençlik örgütleri ile diyaloga geçmek, ikili ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

f) Uluslararası kuruluşlarla yapılacak ekonomik, sosyal, kültürel ve sendikal amaçlı projeleri, Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde koordine etmek,

g) Gençlerle ilgili uluslararası çalışmaları takip etmek, katılım sağlamak, yabancı heyetleri karşılamak, ağırlamak, üyeler ile görüşmelerini sağlamak, yurtdışı gezi ve toplantılar organize etmek,

h) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

ı) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

  1. Başkan Yardımcısının ( Teşkilatlanma) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Teşkilatların kurulmasını sağlanmak ve çalışmalarını kontrol etmek,

b) Üyelik işlemlerini yürütmek, koordinasyonu ve takibini yapmak, üye formlarının ve üyelere ait iletişim bilgilerinin dosyalanmasını sağlamak.

c) Üyelerin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyerek,  Genç Memur-Sen Yürütme Kuruluna iletmek, üyeler ile ilişkileri geliştirmek ve irtibatlarını sağlamak,

d) Orta ve yüksek öğrenim örgütlenmesini sağlamak,

e) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

f) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

  1. Başkan Yardımcısının (Mali Raporlama) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Mali konulardaki işleri yürütmek, mevzuattan doğan mali konularla ilgili işlem ve zorunlulukları zamanında ve eksiksiz yerine getirmek,

b) Genç Memur-Sen üyelerine ve teşkilatlarına yönelik yapılacak etkinlik ve aktiviteler, eğitim faaliyetleri, yazılı basılacak materyaller, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve diğer organizasyonlarla ilgili mali görüşmeleri yapmak, bunlarla ilgili raporlar hazırlamak,

c) Her türlü muhasebe işlerinin usulüne uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak,

d) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

e) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

  1. Başkan Yardımcısının (Basın ve İletişim) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen’in temsili, tanıtımı ve basınla ilişkilerini geliştirmek,

b) Genç Memur-Sen’in diğer sendika, konfederasyon, STK vb. kurum ve kuruluşların gençlik örgütleri ile iletişim kurmasını sağlamak ve geliştirmek,

c) Gençlere ilişkin meslek edinme kursları, kişisel gelişim, dil, sportif faaliyetler, milli ve manevi değerlerin öğretilmesine yönelik kurum ve kuruluşlarla diyalog sağlayarak ortak faaliyetlerde bulunmak,

d) Basını takip ederek, gerekli dokümanları toplamak, basın bildirilerini hazırlamak, tedbirler almak, Konfederasyon Yönetim Kurulu onayı ile Genç Memur-Sen’e ait web sitesi oluşturmak ve kitap, dergi, gazete çıkarmak,

e) Sosyal ve kültürel etkinlik, kutlama, taziye, tebrik, ziyaret vb. sosyal ilişkiler ile ilgili olarak düzenleyeceği raporları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Faaliyetlerin web sitesi, sosyal medya, tv, radyo, gazete vb. iletişim kanalları aracılığıyla duyurulmasını sağlamak,

g) İletişim kanallarının düzenli olarak izlenmesini sağlayarak Genç Memur-Sen ile ilgili haberlerin ve yayınların takibini yapmak,

h) Görsel ve yazılı yayın organlarının kurulması amacıyla çalışmalar yapmak, Konfederasyon Yönetim Kurulu izni doğrultusunda organların kurulmasını tamamlamak ve yayınlamak,

ı) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

i) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

  1. Başkan Yardımcısının (Mevzuat ve AR-GE) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik ile ilgili yasalar, tüzük vs. mevzuatı takip etmek,

b) Komisyonun amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak ve istatistikler hazırlamak,

c) Tüm dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından takip ederek yeni stratejiler ve hedefler geliştirilmesini sağlamak,

d) Gençlere ve gençliğin sorunlarına ilişkin araştırmalar ve anketler yapmak,

e) Toplu Sözleşme tasarılarının hazırlanmasında istenildiğinde yardımcı olmak,

f) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

g) Başkanın, Yönetim Kurulu’nun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

  1. Başkan Yardımcısının (Eğitim ve Sosyal İşler) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılan etkinlik, faaliyet vb. sosyal aktivitelerin organizasyonunu ve takibini yapmak,

b) Kişisel, kurumsal gelişim için organizasyonlar yapmak, yurt içi ve yurt dışı faaliyetler ile sosyal ve kültürel geziler düzenlenmek,

c) Orta, yüksek öğretim ve genç kamu görevlilerine yönelik faaliyet gösteren öğrenci konseyleri, öğrenci meclisleri, kulüp, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat kurmak, fikir alışverişinde bulunmak, ziyaretler düzenlemek, üyelere yönelik program, panel vb. aktiviteler yapmak ve katılımı sağlamak,

d) Genç Memur-Sen üyelerinin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim almalarını sağlayacak eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını koordine etmek, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim programlarının yürütülmesini sağlamak,

e) Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların uygulamaları hakkında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

f) Genç Memur-Sen üyelerine yönelik eğitim amaçlı panel, seminer, konferans düzenlemek ve sonuçları hakkında rapor düzenleyerek Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunmak,

g) Toplum tarafından kabul gören önemli gün ve haftalarda Memur-Sen Konfederasyonun amaç ve ilkelerine uygun sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler gerçekleştirmek,

h) Görev alanına giren kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak,

ı) Başkanın, Yönetim Kurulunun ve diğer organların almış olduğu kararları ve vereceği görevleri yerine getirmektir.

 

Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliklerinin oluşumu

Madde 11- Her ilde ve ilçede Genç Memur-Sen İl ve İlçe Temsilciliklerinin oluşturulması esastır. İl Temsilcilikleri Memur-Sen İl Temsilcisine, İlçe Temsilcilikleri Memur-Sen İlçe Temsilcisine karşı sorumludur.  

            İl Temsilciliği; Yönetim Kurulunun oluşturulmasını takip eden yirmi (20) gün içerisinde oluşturulur. Temsilcilik, Konfederasyona üye sendikaların o ildeki teşkilatlarından her birinin Memur-Sen İl Temsilcisine bildirdiği bir üye ve Memur-Sen İl Temsilcisince belirlenecek bir üye ve Üniversite Topluluğu(ADEM) Başkanı olmak üzere on üç (13) kişiden oluşur.

            Üye sendikaların birden fazla şubesi bulunan illerde; şube sayısı iki ile dört arasında olan sendikalar ilave bir, dörtten fazla olan sendikalar ilave iki isim daha bildirirler. Bildirilecek isimler şubeler tarafından istişare ile belirlenir.

            İl Temsilciliği için üye bildiriminde bulunmayan sendikalara ait üyelikler doğrudan Memur-Sen İl Temsilcisi tarafından belirlenir. Memur-Sen İl Temsilcisi, İl Temsilciliğinde görev alacak üyelere ait kimlik ve iletişim bilgilerini on (10) gün içerisinde Memur-Sen Yönetim Kuruluna sunar.

İl Temsilcisinin sendika üyesi olması zorunludur. Genç Memur-Sen İl Temsilciliğinin ilk toplantısında, İl Temsilcisi önerisi için temayül yoklaması yapılır. Temayül yoklamasında temsilciliğin çoğunluğu katılması esastır. Temayül yoklamasının sonuçlarını Genç Memur-Sen İl Temsilcisi olarak görevlendirilecek üyeyi belirlemesi amacıyla Genç Memur-Sen Genel Merkezine bildirilir. Genç Memur-Sen Genel Merkezi tarafında belirlenen il temsilci adayı Konfederasyon Yönetim Kuruluna onayına sunulur. Onaylanan il temsilci adayı Memur-Sen Konfederasyonun Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Genç Memur-Sen Genel Başkanın imzasıyla temsilcilik belgesi gönderilir.

İl Temsilciliği ayda en az bir kez olağan toplanır. Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulunun veya Memur-Sen İl Temsilcisinin acil toplanmasını istediği durumlarda da toplanır. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmadığı tespit edilenlerin temsilcilik üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için aynı usulle görevlendirme yapılır.

            İl Temsilcisi, temsilciliğin üyeleri arasından altı (6) Başkan Yardımcısı belirleyerek İl Temsilciliği Yürütme Kurulunu oluşturur. İl Temsilciliği Yürütme Kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları, karar alma mekanizmalarının işletilmesi Genç Memur-Sen Yürütme Kurulunun görev ve sorumluluklarının belirlendiği aynı usulle yapılır.

            Genç Memur-Sen İlçe Temsilcilikleri, aynı usul ve yöntemle, Memur-Sen İlçe Temsilcisine karşı sorumlu olmak üzere oluşturulur.

 

 

 

Genç Memur-Sen İl Temsilciliklerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12-  Genç Memur-Sen İl Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen Yönetim ve Yürütme Kurulları ile diğer Genç Memur-Sen il ve ilçe temsilcilikleri ile koordineli çalışmak,

b) Genç Memur-Sen İlçe Temsilciliklerinin teşkilatlanmasını sağlamak,

c) Sendika işyeri temsilcileri ve işyeri sendika temsilcileri ile Koordineli olarak üye çalışmaları yapmak,

d) Gençlerin ihtiyaçlarının ve sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak. Bu araştırmalarla ilgili sonuç raporları hazırlamak ve Genç Memur-Sen Yönetim Kuruluna iletmek,

e) Gençleri ilgilendiren özel gün ve haftalarda Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu ile koordineli olarak Memur-Sen İl Temsilciliği onayı ile etkinlikler düzenlemek,

f) Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genç Memur-Sen Yönetim ve Yürütme Kurulları ile Memur-Sen İl Temsilcisinin vereceği görevleri yerine getirmek,

            Genç Memur-Sen İlçe Temsilciliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma alanı ilçe ile sınırlı olmak üzere İl Temsilciliklerinki ile aynı paralelliktedir.

 

Genç Memur-Sen İl Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13- Genç Memur-Sen İl Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genç Memur-Sen İl Temsilciliğine ve İl Temsilciliği bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarına başkanlık etmek, faaliyetlerin koordinasyon ve uyumu ile takibini sağlamak,

b) Genç Memur- Sen İl Temsilciliğini diğer şahıslar ve Kurumlar nezdinde temsil etmek,

c) Genç Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri arasından Başkan Yardımcılarını belirleyerek, görev dağılımını yapmak,

d) Genç Memur-Sen İl Temsilciliğinin faaliyetleriyle ilgili Memur-Sen İl Temsilcisine ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve istişarede bulunmak,

e) Günümüz Gençliğin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili raporlar hazırlatmak ve Yönetim Kuruluna iletmek.

            Genç Memur-Sen İlçe Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları; çalışma alanı ikamet ettiği ilçe ile sınırlı olmak üzere İl Temsilcisi ile aynı paralelliktedir.

           

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                                             Son Hükümler

Organların ve Üyelerin Görev Süreleri

 

Görev Süresi

Madde 14- Genç Memur-Sen Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ile Temsilcilikleri bir sonraki genel kurula kadar görevlerine devam eder.  Görev süresi içerisinde 35 yaşını tamamlayanlar Olağan Genel Kurula kadar görevlerine devam eder.

            Herhangi bir sebeple görevden ayrılan Başkanın yerine görevlendirilme yapılıncaya kadar Başkan Vekili vekâlet eder.

 

Görevden Alma

Madde 15- Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere katılmamakta ısrar eden, Konfederasyon tüzük hükümlerine, Gençlik Komisyonu Yönetmeliğine ve kararlarına uymayan, görev ve yetkilerini kötüye kullanan ve çalışmalarında verimsizlik olduğu tespit edilen Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu veya İl ve İlçe Temsilciliği üyesi Yönetim Kurulunun teklifi Konfederasyon Yönetim Kurulu kararıyla görevinden alınır.

 

Faaliyetler

Madde 16- Genç Memur-Sen’in faaliyetlerini, bu Yönetmelikte belirtilen karar alma süreçlerine uyarak ve uygulamaya esas proje, çalışma takvimi vb. uygulama evrelerini içeren dokümana dönüştürerek Memur-Sen Yönetim Kurulu onayına sunar ve onaylanmasından sonra gerçekleştirir.

 

Yürürlük

Madde 17- Bu yönetmelik, Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 18- Bu yönetmelik hükümleri Konfederasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

YÖNETMELİĞİ WORD BELGESİ OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ